025 026 027 028 029 030photographer LEXA Kim, producer Zoe Kalinina
models Ekaterina Melnikova, Olga Kondrashova @Oldushka models, Julia Petrova
mua kseniya shapovalenko, hair Sergey Dubenskiy
style Marina Kolushova