66 67 68 69 70 71 72
Photographer Alexey Klimov Model Oksana Shchemerova