042043044045photographer Lexa Kim;
model Rokhas;
muah Kate Maximova;
style Elya Gaevskaya;
Alena Martynkova @7.3production;
location SCHOOL GOSH